POSTER
BOOK
SIGN

about
my
works

PL

Plakat. Forma wizualna daje mi możliwość swobodnego ale odpowiedzialnego kształtowania przekazu. Słowa zamieniam w obraz i pokazuję czego nie umiałbym powiedzieć na głos. Plakat krzyczy, milczy ale przede wszystkim mówi, przypominając o istotnych sprawach: społecznych, politycznych, kulturowych. Nierzadko dotyka kwestii drażliwych, jest niewygodny, wymusza uwagę, każe zająć stanowisko.

 

EN

Book. In book design, I focus on usefulness and functionality. I treat non-standard typographic and graphic solutions with both suspicion and aloofness – their use must be justified. I look at the text, study it and Iook for the graphic forms which interact with it in the best way.

 

PL

Znak. To tylko zimne, logiczne, analityczne myślenie. Ale dzięki niemu zachęcam odbiorcę do wysiłku umysłowego. Z uporem szukam skrótu, niedopowiedzenia i nienachalnie kieruję uwagę na znaczenia. W ten sposób identyfikuję problem, koduję wiadomość i rozmawiam z odbiorcą. Każde kolejne syntetyczne uproszczenie staje się zagadką, ta zaś musi być zrozumiała w każdej przestrzeni językowej, bez względu na język komunikacji.


EN

Poster. The visual form allows me to shape the message freely but at the same time responsibly.  I change words into an image to show the things I could have not said aloud. The poster screams, remains silent but above all it talks about the essential issues: in our society, politics, culture. It often touches upon sensitive topics, becomes inconvenient, forces attention, makes us take a stand.


PL

W projektowaniu książek główny nacisk kładę na użyteczność i funkcjonalność. Do niestandardowych rozwiązań typograficzno-graficznych odnoszę się równie nieufnie, co i powściągliwie – ich użycie musi być zasadne. Przyglądam się tekstowi, badam go i szukam form graficznych najlepiej z nim współgrających.


EN

Sign. Only a crude, logical, analytical thinking but it enables me to encourage mental effort in the audience. I persistently search for shortcuts, understatements and non-intrusively draw attention to meanings. This is the way I identify the problem, code the message and talk to the audience. Each subsequent synthetic simplification becomes a puzzle and the puzzle must be understandable in any linguistic space, regardless of the language of communication.

ABOUT ME

PL

Nauczyciel akademicki, grafik. Opracował ponad sto książek i plakatów. Współpracuje z pisarzami, poetami, artystami sztuk wizualnych, naukowcami oraz instytutami, urzędami, ośrodkami, fundacjami. Projektował m.in. dla Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”, Galerii Miejskiej we Wrocławiu, Fundacji na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, Oficyny Wydawniczej ATUT, Fundacji Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach-Zdroju, Gminy Wrocław, Urzędu Miejskiego Wrocławia, ASP we Wrocławiu, a także w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Zajmował się również drzeworytem. Autor prac: „Głowy”, „Herosi”. Twórca monumentalnych obiektów i instalacji interaktywnych: „Usiądźmy przed wyjściem”, „Pies wystawowy”, „Od deski do deski”, „Byłem tu”, „Star Worms”.

W latach 2010‒2017 kierował studiami niestacjonarnymi Projektowanie Graficzne. Obecnie prowadzi Pracownię Reklamy i Informacji Wizualnej w Katedrze Projektowania Graficznego na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Mieszka we Wrocławiu.

EN

Academic professor, graphic designer. Designed more than one hundred books and posters. He cooperates with writers, poets, visual arts artists, scientists and institutes, institutions and foundations. He created, among others, for the Memory and Future Centre, City Gallery in Wroclaw, Tymoteusz Karpowicz Foundation for Culture and Education, ATUT Publishing House, Foundation of the International Chopin Piano Festival in Duszniki-Zdroj, the Wroclaw Commune, Municipal Office of Wroclaw and the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw. He also created woodcuts. The author of works “Heads”, “Heroes”, monumental objects and interactive installations: “Let’s take a sit before we go”, “Dog Show Champion”, “From Cover to Cover”, “I’ve been here”, “Star Worms”.

In 2010–2017 – the director of non-stationery Graphic Design studies. Currently runs a studio of Advertising and Visual Information in the Department of Graphic Design at the Faculty of Graphics and Media Art at the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design. Lives in Wroclaw.

 

Artur Skowroński

aski@op.pl

//////////////////

Copyright © Artur Skowroński 2017